PRZEKAZANIE DOBRA

Fakt przeka­zania dobra lub usługi innej osobie czy grupie wywołuje oczekiwanie otrzymania od niej w za­mian „ekwiwalentnego” dobra czy usługi na­tychmiast bądź też w bliżej czy dalej określo­nej przyszłości.Ekwiwalencja wymienianych wzajemnie dóbr i usług wydaje się mieć charakter subiektywny. W istocie jednak można odróżnić indywidualną ocenę użyteczności danego świadczenia od oce­ny zawartej w przyjętych kulturowo schematach wymiany. Dopóki jest tak, że pod formułę „je­żeli A daje x dla B, to B winien dać równowar­tość x dla A” — może być podstawiony każdy z członków społeczeństwa, a więc dopóki nie ma osób lub grup osób, które mają przewidziane dla siebie inne formuły wymiany, dopóty można mó­wić o panowaniu zasady społecznie obiektywnej ekwiwalencji świadczeń. Pewnie, że znajduje to najjaskrawszy wyraz w postaci wymiany dóbr tego samego rodzaju.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)