FUNKCJONOWANIE SPOŁECZEŃSTW

Funkcjonowanie tych społeczeństw nie może być w pełni zrozumiane, jeśli będzie się je trak­tować jako całości statyczne, pozostające w bez­ruchu. Obok rodziny, wewnątrz której panuje wspólnota ekonomiczna, zajmującej się tworze­niem i wychowywaniem młodego pokolenia, roz­wijają się związki społeczne. Związki te przyj­mują przede wszystkim postać organizacji opartej na regułach określania pokrewieństwa po­między ludźmi. Również w ramach tych orga­nizacji, podstawowym elementem jest współ­praca i pomoc wzajemna. Na szerszą skalę sy­stem pokrewieństwa staje się jednak podstawą rozwoju stosunków społecznych o innym cha­rakterze. Rozwój tzw. pokrewieństwa fikcyjne­go umożliwia objęcie współpracą jednostek od­ległych w sensie biologicznym, ale bliskich w sensie terytorialnym — mniej lub bardziej odległych sąsiadów.

Cześć. Mam na imię Klaudia i bloga tego stworzyłam za namową mojego męża. Posiadamy dwójkę dzieci i twierdzi, że nie zna lepszej matki. We wpisach chciałabym się z Wami podzielić moimi doświadczeniami, które przeżyłam na drodze do wykreowania szczęśliwej rodziny!