Kategoria: Prawo i kontrola

DOSŁOWNA INTERPRETACJA

Nim przejdziemy dalej, spójrzmy na przykład, który pokazuje, jak złożone wia­domości mogą być rozmaicie interpretowane przez „swoich” i „obcych”. Jeżeli wie­my lub zgadujemy, jaka toczy się gra, zupełnie inaczej będziemy

TREŚĆ TEMATYCZNA

Treść tematyczna jest po prostu rytualnym zbiorem wyrazów pozbawionych dosłownego znaczenia, treść relacyjna to przyjaźń i koleżeńska rywalizacja, a okazywana postawa to szacunek oparty na oce­nie umiejętności toczenia gry z

COŚ WIĘCEJ PRÓCZ TREŚCI

Komunikuje coś więcej prócz treści faktycznej i in­formacji o układzie nauczyciel – rodzic. Dodatkowo przekazuje, jak rodzice powin­ni odnieść się do faktu, że Marysia nie robi czegoś. A co ważniejsze,

W TYM PRZYKŁADZIE

W tym przykładzie proces porozumiewania się jest możliwy, ponieważ obie strony rozumieją te nonny; toczy się gładko i bez przeszkód, bo nadawca i odbiorca podzielają je. Gdyby jednak odbiorca dopiero

ISTOTY SPOŁECZNE

Widzimy, że wiadomość to coś więcej niż tylko słowa: niesie znaczenie fak­tyczne, relacyjne i emocjonalne. Z interpretacyjnego punktu widzenia wszyscy je­steśmy istotami społecznymi, które uczą się negocjować własne sposoby postępo­wania

HERMENEUTYKA A INTERPRETACJA

Zadawaliśmy już pytanie o sens posługiwania się w badaniu świata społeczne­go zasadami nauk ścisłych. W rozważaniach o istocie nauk społecznych zarysowa­ło się w XX wieku podejście hermeneutyczne reprezentowane przez takich

NASZ SPOŁECZNY ŚWIAT

Nasz społeczny świat to nader skomplikowany „tekst”. Składa się z wielu czę­ści, każda z własnym zestawem reguł, norm, pojęć i ról, które tworzą pewną formę aktywności społecznej. Zwolennicy podejścia hennenutycznego

KLUCZOWE ZNACZENIE

Kluczowe znaczenie ma problem „dobrej” interpretacji. Przez lata hermeneuty­ka wypracowała reguły i kanony dobrej interpretacji, panuje wszelako zgoda, że coś takiego, jak prawidłowa albo jedyna dobra interpretacja, nie istnieje. Nie

POZOSTAĆ W GRANICACH

Musimy pozostać w granicach tekstu, żeby interpretować go na jego własnych wa­runkach. Jeśli na przykład czytamy powieść kryminalną, to odwołamy się do tekstu, żeby podbudować przypuszczenie, że mordercą był lokaj,

INTENCJA PRAWA

Jeśli sędzia pragnie „odkryć” intencję prawa, nie może pójść do prawodawców i spytać, co mie­li na myśli, uchwalając ów przepis. Prawodawcy może już nie żyją, a jeśli żyją, być może

OD CAŁOŚCI DO CZĘŚCI

Przechodzenie od całości do części i z powrotem do całości to sens kręgu here- menutycznego. Proces ten zdaniem interpretatywistów prowadzi do „dobrej” inter­pretacji i dodaje wrażliwości naukom społecznym. Podobnie się dzieje,

INTERPRETACJA MYŚLI

O    interpretacji myśli się na ogół jako o samotnej pracy nad pisanym tekstem. Tymczasem wiele czynności związanych z interpretacją wiąże się jednocześnie z procesem socjalizacji. Niestety, socjalizację przedstawia się często